Általános szerződéses feltételek

Az alábbi Általános Feltételek - továbbiakban: Feltételek - az internetes áruházban történő vásárlásra, megrendelésre vonatkoznak. Annak érdekében, hogy a prompt.hu weboldalon található termékek megrendelésekor tisztában legyen a megrendelésre és szállításra vonatkozó feltételekkel, kérjük, gondosan olvassa el az alábbiakat.

Szerződéskötés feltételeire vonatkozó tájékoztatás
A szerződés nyelve magyar, nem minősül írásban kötöttnek, iktatásra nem kerül, a későbbiekben nem visszakereshető. A szerződés magatartási kódexre nem utal. A termékek bruttó árai 27% áfát tartalmaznak.
Amennyiben bármilyen kérdése lenne, keressen minket, a kapcsolatok alatt található elérhetőségek valamelyikén munkaidőben 9 és 16 óra között. 

A rendelés menetének ismertetése
A rendelés menüpontra kattintva, töltse ki a megrendelési formulát az alábbiak szerint.
Adja meg a nevét, e-mail címét, telefonszámát és postázási címét.
Válassza ki a kívánt terméket, azáltal, hogy bejelöli a terméket a listából.
Következő lépésnél van lehetőség a fizetési és szállítási mód kiválasztására.
Amennyiben szeretne bármi megjegyzést tenni a megrendeléssel kapcsolatba, írja be a „megjegyzés” rovatban.
Amennyiben mindent rendben talál, úgy fogadja el a vásárlási feltételeket, majd véglegesítse rendelését, azáltal, hogy beírja a képen található számot, majd a Küldés gombra kattint.

Fizetési, átvételi módok:

Jelenleg személyes átvételre van lehetőség – készpénzfizetéssel.

Személyes átvétel - ingyenes

A Vevő a Személyes átvétel megjelölésekor értesítést kap arról, hogy a termék mikortól vehető át telephelyünkön. 
Telephelyünkön a 2100 Gödöllő, Testvérvárosok útja 28. szám alatt a prompt.hu webshop termékek átvehetőek.

Hétfőtől - péntekig 9:00-16:00 között van lehetőség a termékek átvételére.

A telephelyünkön tehát csak készpénzes fizetésre van lehetőség!

Személyes átvétel (Gödöllőn: H-P 9-16:00 között)

0 Ft

Postai szállítás

 

A pénz előre való átutalása esetén

jelenleg nem elérhető

Utánvétellel

jelenleg nem elérhető

Futárszolgálattal való szállítás

 

A pénz előre való átutalása esetén

jelenleg nem elérhető

Utánvétellel

jelenleg nem elérhető

 

Jelen Feltételek tartalmazzák a megrendelés szabályait, a Vevő és az Eladó között esetlegesen létrejövő szerződés alapvető feltételeit. Jelen Feltételek határozzák meg továbbá a www.prompt.hu weboldalt üzemeltető cég üzemeltetéssel kapcsolatos felelősségét. 

A Vevő a prompt.hu oldalon kitöltött megrendelőlap elküldésével tudja megrendelni a webáruház termékeit. A rendelési folyamatban megadott adatokért a Vevő vállal felelősséget. Hibásan megadott e-mail és telefonszám cím esetén a rendelés előfordulhat, hogy nem teljesül, mivel az Eladó nem tud kapcsolatba lépni a Vevővel.

Amennyiben a Eladó a Vevő hibájából nem tudta kiszállítani a rendelést (téves cím, nem vette át a postán a csomagot, nem volt ott az előre egyeztetett időben és helyen, ezért a futár nem tudta átadni a csomagot, nem volt a vevőnél elég pénz a csomag átvételéhez, ...), ebből keletkező többletköltséget köteles a vevő megtéríteni az Eladónak.

Az Eladó fenntartja a jogot arra, hogy az áruházban az alábbi dolgokat, bármikor változtathatja: termékválaszték, az alkalmazandó jogszabályok, beszerzési lehetőségek, feltételek, árak. 

A PROMPT-H webshop termékek szállítása a megrendelés időpontjában hatályos Feltételek szerint történik, ezért arra kérjük, hogy a megrendelés elküldése előtt akkor is olvassa el a Vásárlási Feltételeket, ha már rendelt korábban is webáruházunkból.

A PROMPT-H Webshop-on keresztül leadott megrendelést az Eladó elektronikus levélben visszaigazolja a Vevő részére a megrendelés leadását követő 48 órán belül. Amennyiben ez 48 órán belül nem történik meg, úgy a Megrendelőt nem köti a megrendelése és nem köteles a kiszállított terméket átvenni. Az adás-vételi vagy szállítási szerződés a Vevő és az Eladó között a termék átadásakor jön létre. A szerződés megkötését az Eladó a megrendelés visszaigazolását követően is megtagadhatja, ha a megrendelt termék nincs készleten.

A Vevő a Személyes átvétel megjelölésekor minden esetben értesítést kap arról, hogy a termék mikortól vehető át telephelyünkön. A telephelyünkön csak készpénzes fizetésre van lehetőség.

A PROMPT-H Kft. Webshopjában megtalálható termékek szállítási határideje a megrendelés visszaigazolásától számított 6 munkanap – ez a kiszállítási szolgáltatás jelenleg szünetel.
A Vevő az általa megadott e-mail címre értesítést kap abban az esetben, ha a termék szállítását illetve személyes átvételét nem tudjuk biztosítani a fent megadott határidőn belül. 

Postai kézbesítés esetén a Vevő e-mailben kap értesítést a termék feladásának időpontjáról.

A termékre vonatkozó kárfelelősség és kockázat a Vevőre akkor száll át, amikor a Vevő a PROMPT-H Kft. Webshopjában megrendelt terméket az Eladótól átvette.

Az Eladó a Vevővel történő szerződéskötéskor adja át a jogszabályok által előírt dokumentumokat, a termék Jótállási jegyét (amennyiben a termékhez tartozik) és a szállítólevelet, illetve számlát.

Amennyiben a megrendelőlapon feltüntetett árban módosulás következik be, erről tájékoztatást ad az Eladó a Vevőnek e-mailen keresztül. Az árváltozás esetén a vevőnek jogában áll elállni a vásárlástól.

Az Eladó a termék tulajdonjogát mindaddig teljes egészében fenntartja, amíg a Vevő a vételár teljes összegét (beleértve az ÁFA-t is), valamint a házhozszállítási díjat hiánytalanul meg nem fizette, tehát a tulajdonjog a Vevőre a vételár és a házhozszállítási díj hiánytalan megfizetése után érvényesül.
 
Jótállás (garancia) és szavatosság

Jótállás

Hibás teljesítés esetén a PROMPT-H Kft. a 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet alapján, illetve a rendelet mellékletében felsorolt tartós fogyasztási cikkekre (10 000 Ft feletti értékű termékekre) kötelező 1 év jótállást vállal. Jótállási kötelezettsége alól csak abban az esetben mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett.

Felhívom a figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet, egyébként a vásárlót a jótállásból fakadó jogok a kellékszavatosság és a termékszavatosság ismertetésénél meghatározott jogosultságoktól függetlenül megilletik. Amennyiben a jótállás kérése helytálló, a vásárló kérheti a termék cseréjét, vagy javítását.
Amennyiben nem áll módunkban a termék cseréje készlethiány miatt, a javítás lehetősége áll fenn.
Lehetőség van az árleszállítás igénylésére, illetve a vételár visszatérítésére abban az esetben, ha sem a termék cseréjére, sem javítására nincs lehetőség.
Amennyiben a vásárló a termék meghibásodása miatt a termék átadásától számított három munkanapon belül érvényesíti csereigényét, PROMPT-H Kft. köteles a terméket kicserélni, feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetésszerű használatot akadályozza.
A megvásárolt termékekre vonatkozó szavatossági vagy jótállási igényét jelezheti személyesen vagy levélben az alábbi elérhetőségek valamelyikén:

PROMPT-H Kft.

2100 Gödöllő, Testvérvárosok útja 28.

E-mail:   


Telefonszám: (+36 28) 430-695, +36 70 360 6829

 

 

Kellékszavatosság

Vásárló PROMPT-H Kft. hibás teljesítése esetén kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.
A vásárló köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni.
A vásárló fogyasztói szerződés esetén az átvétel időpontjától számított 2 éven belül érvényesítheti szavatossági igényeit, azokért a termékhibákért, amelyek a termék átadása időpontjában már léteztek. Két éves elévülési határidőn túl a vásárló kellékszavatossági igényét nem tudja érvényesíteni.
A vásárló a kellékszavatossági jog érvényesítése esetén kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha ezek közül a vásárló által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a vállalkozás számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a vállalkozás költségére Ön is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat.
Választott kellékszavatossági jogáról a vásárló egy másikra is áttérhet, ebben az esetben viszont a vásárló köteles az áttérés költségét viselni kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a vállalkozás adott okot.
A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hibaközlésén túl nincs egyéb feltétele, amennyiben a vásárló igazolja, hogy a terméket, illetve a szolgáltatást PROMPT-H Kft. nyújtotta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már vásárló köteles bizonyítani, hogy az általa felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

Termékszavatosság

Ingó dolog (termék) hibája esetén a vásárló eldöntheti, hogy a korábban ismertetett Kellékszavatossági jogát vagy a Termékszavatossági igényét érvényesíti.
Termékszavatossági igényként a vásárló kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.
A termék abban az esetben tekinthető hibásnak, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.
Termékszavatossági igényét a vásárló a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével a vásárló e jogosultságát elveszti.
Termékszavatossági igényét a vásárló kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja.
A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén a vásárlónak kell bizonyítania.
A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:

· a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy;
· a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy;
· a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.

A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.
Felhívom figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet. Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti.

Bizonyos termékekre gyártótól függően 12, illetve 24 hónap a gyártó által vállalt garancia. Garanciális probléma esetén az ügyintézést mi végezzük.  A termékek garanciális szervizpontjára történő eljuttatásának költsége a vásárlót terheli.

Kapcsolódó rendeletek:
· 19/2014. (IV. 29.) NGM rendeletet;
· 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet;
· 151/2003 kormányrendelet;

Reklamáció, elállási jog

Amennyiben nem elégedett termékünkkel, vagy úgy gondolja, hogy a termékről leírtak nem helytállóak, vagy hibásan működik, ezt közölheti velünk írásban, telefonon, vagy személyesen a kapcsolatok menüpont alatt megadott elérhetőségeken. Észrevételére 3 munkanapon belül válaszolunk és mindent megteszünk a hiba kijavításáért, a Vásárló kártérítéséért.

A Vásárló a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet alapján jogosult az áru átvételét követő 14 napon belül indokolás nélkül elállni a vásárlástól. Ebben az esetben Szolgáltató köteles a Vásárló által kifizetett teljes összeget haladéktalanul, de legkésőbb a Vásárló elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül visszatéríteni, ideértve a kiszállítás
költségét is.

Az elállási jogra vonatkozó egyéb információk:

· az elállási határidő a termék átvételekor, illetve szolgáltatásnál a szerződéskötéskor kezdődik;
· írásban történő elállás esetén elég csak az elállási nyilatkozatot elküldeni 14 napon belül;
· a szolgáltató követelheti a vásárlótól az áru nem rendeltetésszerű használatából eredő kármegtérítését;
· elállás esetén a szolgáltató köteles 14 napon belül a vásárló által kifizetett összeget visszafizetni;
· a vásárló elállás esetén köteles a megrendelt terméket késedelem nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni;
· elállás esetén a vásárlót kizárólag a termék visszaszállítási költsége terheli;
· a szolgáltató azonban nem köteles a vásárló részére megtéríteni azon többletköltségeket, amely a szolgáltató által felkínált legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérő szállítási mód választásából adódik.
· a szolgáltató jogosult a vásárló által kifizetett teljes összeg visszafizetését mindaddig visszatartani, amíg vissza nem kapta a terméket, vagy a vásárló nem igazolta hitelt érdemlően, hogy azt visszaküldte.
· a szolgáltató visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmaz;
· a vásárló csak a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használatból eredő értékcsökkenésért felel.
· több termék adásvételekor, amennyiben az egyes termékek szállítása eltérő időpontban történik, úgy az utoljára szolgáltatott termék, illetve több tételből vagy darabból álló termék esetén az utoljára kézbesített tételnek vagy darab kézhezvételtől számított 14 napon belül élhet a vásárló az elállási joggal.
·a vevő a szerződés megkötésének napja és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolja elállási jogát.

Elállási jog gyakorlásának a menete:

Amennyiben a Vásárló élni kíván az elállási joggal, úgy köteles az elállási szándékát tartalmazó elállási nyilatkozatot az alábbi elérhetőségek egyikére elküldeni:

PROMPT-H Kft.

2100 Gödöllő, Testvérvárosok útja 28.

E-mail:   

Fax: (+36 28) 415-434


 

Vásárló határidőben gyakorolja elállási jogát, amennyiben a termék kézhezvételétől számított 14. nap lejárta előtt elküldi elállási nyilatkozatát.
Írásban történő elállás esetén elég csak az elállási nyilatkozatot elküldeni 14 napon belül. Postai úton történő jelzés alkalmával a postára adás dátumát, e-mail vagy telefaxon keresztül történő értesítés esetén az e-mail illetve a fax küldésének idejét vesszük figyelembe.
A vásárló elállás esetén köteles a megrendelt terméket PROMPT-H Kft. címére késedelem nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni. A határidő betartottnak minősül, amennyiben a 14 napos határidő letelte előtt elküldi a terméket (tehát nem kell megérkezni 14 napon belül).
A megrendelő viseli az elállási jog gyakorlása miatt az áru visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerülő költségeket. A megrendelőt ezen felül egyéb költség nem terheli.
A szolgáltató azonban nem köteles a vásárló részére megtéríteni azon többletköltségeket, amely a szolgáltató által felkínált legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérő szállítási mód választásából adódik.
A szolgáltató jogosult a vásárló által kifizetett teljes összeg visszafizetését mindaddig visszatartani, amíg vissza nem kapta a terméket, vagy a vásárló nem igazolta hitelt érdemlően, hogy azt visszaküldte.
A szolgáltató visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmaz, kivéve, ha a vásárló más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag a vásárlót semmilyen többletköltség nem terheli.
A vásárló csak a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használatból eredő értékcsökkenésért felel.
A vásárlót terheli annak bizonyítása, hogy az elállási jogot a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 20. §-ban meghatározottak szerint gyakorolja.

A vásárlót megillető elállási és felmondási jog alól kivételek:

· a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szolgáltatás egészének teljesítését követően, ha a vállalkozás a teljesítést a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg, és a fogyasztó tudomásul vette, hogy a szolgáltatás egészének teljesítését követően felmondási jogát elveszíti;
· olyan termék vagy szolgáltatás tekintetében, amelynek ára, illetve díja a pénzpiac vállalkozás által nem befolyásolható, a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 20. § (2) bekezdésében meghatározott határidő alatt is lehetséges ingadozásától függ;
· olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a fogyasztó személyére szabtak;
· olyan termék tekintetében, amely jellegénél fogva az átadást követően elválaszthatatlanul vegyül más termékkel.

Kapcsolódó rendelet:
45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet